Algemene Voorwaarden Masmeijer & Van der Heide Notariaat, gevestigd in de gemeente Ede

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaand onder:

a. Masmeijer & Van der Heide Notariaat: Masmeijer & Van der Heide Notariaat is een handelsnaam van The Deed Factory B.V., statutair gevestigd te Eemnes. Notariskantoor Masmeijer & Van der Heide Notariaat is een onderneming die zich ten doel stelt om het ambt van notaris te doen uitoefenen, een en ander in de meest ruime zin. Bij die uitoefening laat Masmeijer & Van der Heide Notariaat zich bijstaan door personen die door hem worden ingeschakeld bij de uitvoering van de opdrachten van zijn cliŽnten.

b. Notaris(sen): mr. J.M. Masmeijer, zijn eventuele toegevoegd notaris, zijn waarnemer(s) en zijn kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.

c. Opdracht: de overeenkomst om de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek, waarbij de notaris zich tegenover de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.

d. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening.

e. Opdrachtnemer: Masmeijer & Van der Heide Notariaat is enige opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt dan ook uitdrukkelijk uitgesloten. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht, voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen.

f. CliŽnt: die natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie de opdrachtnemer zijn werkzaamheden verricht.

Artikel 2 Reikwijdte

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van de notaris en zijn kantoorgenoten, zonder enige uitzondering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer anders is overeengekomen.

b. Eventuele algemene voorwaarden, die door de opdrachtgever worden gehanteerd, blijven buiten toepassing in de verhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer voor zover deze strijdig zijn met de onderhavige, door de opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 Opdracht

a. Indien opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliŽnt, is opdrachtnemer bevoegd van de cliŽnt een bevestiging van die opdracht te verlangen. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan ťťn persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privť opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

b Een opdracht geldt als aanvaard:

- als de opdracht door de opdrachtnemer is bevestigd aan de cliŽnt; dan wel

- als de cliŽnt een namens de notaris op verzoek van de cliŽnt gemaakte

ontwerpakte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies in ontvangst neemt; dan

wel

- als de notaris een koopovereenkomst ontvangt waarin is bepaald dat de notaris de

akte van levering zal verlijden, en alle werkzaamheden ter zake start.

c. De opdrachtgever/cliŽnt is verplicht alle voor de behandeling van de opdracht redelijkerwijs noodzakelijk geachte gegevens aan de opdrachtnemer te verstrekken en deze zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van eventuele wijzigingen in de verstrekte gegevens. Indien opdrachtgever onvolledige, onjuiste of onbetrouwbare gegevens verstrekt aan opdrachtnemer, ten gevolge waarvan laatstgenoemde schade lijdt of extra kosten moet maken om de aan hem verstrekte opdracht (alsnog) correct uit te kunnen voeren, heeft opdrachtnemer het recht deze schade en kosten bij cliŽnt in rekening te brengen.

d. Indien de opdrachtgever en/of de cliŽnt wijzigingen wenst in de oorspronkelijke opdracht, ongeacht van welke aard deze wijzigingen mogen zijn en ongeacht de wijze waarop deze wens kenbaar gemaakt wordt, mondeling of schriftelijk, en deze wijzigingen leiden tot extra kosten in de uitvoering van de opdracht, is opdrachtnemer gerechtigd deze extra kosten bij de opdrachtgever en/of de cliŽnt in rekening te brengen.

e. Indien na het verstrekken van een opdracht telefonisch of op andere mondelinge wijze wijzigingen in de opdracht worden doorgegeven, zal de opdrachtgever noch de cliŽnt de opdrachtnemer voor onjuiste tenuitvoerlegging daarvan aansprakelijk kunnen houden.

f. Alle door of vanwege de notaris(sen) uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Honorarium

a. Voor de dienstverlening worden door de notaris de voor die diensten bij de notaris gebruikelijke tarieven in rekening gebracht, tenzij tussen opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

b. CliŽnt/opdrachtgever is naast het honorarium eventueel door de opdrachtnemer gemaakte extra kosten verschuldigd, zoals reiskosten, griffierechten, taxatiekosten, vertaalkosten, kadasterkosten, kosten voor het opvragen van uitreksels uit het handelsregister, de gemeentelijke basisadministratie en andere openbare registers, kosten voor telefonische overboekingen, kosten voor expres- en/of koeriersdiensten, excessieve of ongebruikelijke portokosten en dergelijke.

c. Op verzoek van cliŽnt/opdrachtgever kan een specificatie van de declaratie worden verstrekt. Deze specificatie is beperkt tot het aangeven van het aantal aan de behandeling van de opdracht bestede uren, behandelaar(s) en data waarop aan de opdracht is gewerkt.

Artikel 5 Declaraties / betaling

a. De door Masmeijer & Van der Heide Notariaat vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Bij natuurlijke personen als opdrachtgever zal Masmeijer & Van der Heide Notariaat altijd ook de prijzen inclusief BTW vermelden.

b. Door het verstrekken van een opdracht, respectievelijk het ondertekenen van de opdrachtbevestiging verbindt opdrachtgever/cliŽnt zich tot betaling van de aan hem inzake de opdracht verzonden declaraties.

c. Indien de behandeling van een opdracht meer dan een maand vergt, heeft opdrachtnemer de bevoegdheid tussentijds te declareren. Indien deze tussentijdse declaraties niet binnen de daarop aangegeven tijd zijn voldaan, mag opdrachtnemer de verdere uitvoering van zijn opdracht opschorten, totdat de betreffende declaratie wel is voldaan.

d. Indien opdrachtgever een ander is dan de cliŽnt, verbindt opdrachtgever zich hoofdelijk met cliŽnt voor de betaling van declaraties.

e. De opdrachtgever aan wie, door middel van een factuur of de andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium en/of verschotten is verzocht en van wie binnen de opgegeven vervaltermijn geen betaling is ontvangen, is -- zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist -- in verzuim. Vanaf dat moment is opdrachtgever/cliŽnt aansprakelijk voor alle kosten die opdrachtnemer, zowel in als buiten rechte, ter inning en behoud van zijn vordering maakt. Tevens is hij vanaf dat moment een rente over die vordering verschuldigd van ťťn procent (1%) per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

f. Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de opdrachtgever/cliŽnt. De buitengerechtelijke invorderingskosten worden gesteld op ten minste vijfentwintig procent (25%) van het totaalbedrag van de factuur met een minimum van tweehonderdvijftig euro (Ä 250,00), tenzij een dwingendrechtelijke andersluidende bepaling zich hiertegen verzet.

g. Klachten over declaraties, ongeacht van welke aard, dienen op straffe van verval binnen de door de in de richtlijnen van de Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie en/of de Geschillencommissie aangegeven termijn, schriftelijk te zijn ingediend.

Artikel 6 Annulering / uitstel

a. In geval van annulering van een opdracht is opdrachtgever/cliŽnt in elk geval verschuldigd de kosten die voor een dossier zijn gemaakt, welke kosten meer specifiek bestaan uit de door de notaris en/of zijn medewerkers aan de opdracht bestede tijd tegen de bij Masmeijer & Van der Heide Notariaat gebruikelijke uurtarieven, alsmede de hiervoor onder artikel 4 sub b bedoelde kosten, tenzij tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer schriftelijk anders is overeengekomen.

b. In geval een opdracht (tot passeren) binnen achtenveertig uur voor de geplande afspraak wordt uitgesteld, behoudt Masmeijer & Van der Heide Notariaat zich het recht voor de opdrachtgever/cliŽnt extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 7 Werkzaamheden

a. De werkzaamheden worden door de notaris verricht met inachtneming van de voor de notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.

b. Verstrekte opdrachten worden door Masmeijer & Van der Heide Notariaat uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven geen rechten ontlenen.

Artikel 8. Dienstverlening notaris

Op de dienstverlening van de notaris is de Wet ter voorkoming van witwassen en

financieren van terrorisme van toepassing. In dat kader is de notaris onder meer

verplicht:

- in verband met de dienstverlening aan de cliŽnt een ĎcliŽntenonderzoekí uit te

voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiŽren van de identiteit

omvat; en

- zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij Financial

Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) te doen als zich een ongebruikelijke

situatie of transactie voordoet.

Artikel 9 Archivering

Nadat de behandeling van een dossier door Masmeijer & Van der Heide Notariaat is afgerond staan alle in het dossieraanwezige van opdrachtgever/cliŽnt afkomstige originele stukken aan opdrachtgever/cliŽnt ter beschikking en kunnen deze door opdrachtgever/cliŽnt bij Masmeijer & Van der Heide Notariaat worden opgevraagd.

Artikel 10 Beroepsaansprakelijkheid notaris

a. Overeenkomstig de voorschriften van de Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie (KNB) heeft elke notaris zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken.

b. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.

c. De onder b. omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

d. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven onder b geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

e. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen onder b, c en d van deze voorwaarden is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

f. Op deze algemene voorwaarden kan niet alleen door Masmeijer & Van der Heide Notariaat een beroep worden gedaan, maar ook door derden die eventueel worden ingeschakeld voor de uitvoering van (een deel van) een opdracht. Daarnaast kunnen vroegere werknemers (en hun erfgenamen), die worden aangesproken na beŽindiging van hun dienstverband, een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

Artikel 11 Klachten

Op de dienstverlening van de notaris is de Verordening Klachten- en geschillenregeling

Notariaat van de KNB van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. De Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht

pas in behandeling nadat de kantoorklachtenregeling is doorlopen.

In geval de opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris zal hij deze klachten eerst aan de notaris naar voren brengen.

Artikel 12 Toepasselijk recht / bevoegde rechter

a. Op geschillen over de overeenkomst tussen opdrachtgever/cliŽnt en opdrachtnemer, de aansprakelijkheid van de notaris, zijn waarnemer en zijn medewerkers, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij door de Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie een andere rechtsgang is aangewezen.

b. Op alle termijnen die in deze algemene voorwaarden en in de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten worden genoemd, is de Algemene Termijnenwet van toepassing.

c. Rentevergoeding

Over gelden die aan Masmeijer & Van der Heide Notariaat zijn toevertrouwd, wordt over de periode dat daarover door het kantoor rente wordt ontvangen, aan degene te wiens behoeve die gelden worden bewaard een door Masmeijer & Van der Heide Notariaat van tijd tot tijd vast te stellen marktconforme rente vergoed onder aftrek van de kosten van beheer en administratie. De rentevergoeding bedraagt maximaal de rente die door Masmeijer & Van der Heide Notariaat op enig moment wordt ontvangen van de bank op de desbetreffende kwaliteitsrekening. Geen rente wordt vergoed indien de gelden korter dan vijf werkdagen onder Masmeijer & Van der Heide Notariaat berusten.

Artikel 13 Slotbepaling

Op verzoek ontvangt cliŽnt een exemplaar van deze algemene voorwaarden.